1. Taleplerin tarafımıza ulaşmasıyla değerleme çalışmasının niteliği, kapsamı, koşulları, süresi ve fiyatını içeren sözleşme yapılır.
  2. Taleple ilgili belgeler incelenerek değerleme çalışmasının kapsamı belirlenir. Değerleme raporunu hazırlayacak ilgili değerleme uzmanına iletilir.
  3. Raporu hazırlamak ile ilgi değerleme uzmanı kendisine ulaştırılan talep bilgileri ile öncelikle değerlemesi yapılacak gayrimenkulü gösterecek ilgili kişi ile temasa geçip randevu alır.
  4. Gayrimenkulün hukuki durumunun ortaya konabilmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde takyidat ve onaylı mimari proje incelemesi, ilgili Kadastro Müdürlüğü’nde parselin kadastral tespiti, ilgili belediyesinde de imar arşivi (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, güncel imar durum bilgisi, onaylı mimari proje, tutanaklar vb.) incelemesini yapar ve gerekli bilgi ve evrakları  temin eder.
  5. Talebin yerine getirilmesinde karşılaşılan her hangi bir olumsuzlukta gecikmeden haber verir.
  6. Resmi kurum incelemelerinden sonra değerleme uzmanı ilgili kişi ile değerleme konusu taşınmazı görerek arazi çalışmalarını yapar. Detaylı olarak fotoğraflandırır.  Gerekli araştırma ve incelemelerini yapar.
  7. Değerleme uzmanı değerlemesi yapılan taşınmazın değerleme yöntem/yöntemlerini belirler, belirlediği yöntemlere altlık teşkil edecek güvenilir kaynaklardan ve yeterli örneklemeyle verilerini toplar.
  8. Tüm inceleme ve araştırmalardan sonra rapor yazım aşamasına geçer. Uluslar arası değerleme standartlarına ve SPK’ nın ilgili tebliğlerine uygun olarak oluşturulan formatta değerleme raporu düzenlenir, değer takdir edilir ve kontrol departmanına ulaştırılır.
  9. Kontrol departmanı iletilen raporu gerekli incelemelerden geçirerek son ürün değerleme raporunu onaylar.
  10. Onaylanan rapor ivedilikle ilgili kurum/şahsa gönderilir.